چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


کسری قدیری میاندهی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6382
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
علیرضا شعبانی راد
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6791
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
محمدمهدی کیاپاشا
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6981
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
مهبد جاوید
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5691
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
روجا ادبی فیروزجایی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6381
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
آدیش انگورج تقوی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5936
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
صهبا بخشعلی زاده گورابسری
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6871
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
محمد مهدی آریافر
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5485
 
تيزهوشان
چالوس_ شهید بهشتی
دیانا ردائی
ششم دبستان - چالوس
میانگین تراز کانونی: 6014
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان