اسفراين

اسفراين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


سینا قدرتی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6984
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
شایان خردمندی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6731
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
علیرضا قربانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7223
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
احسان رمضانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7199
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
مائده اسدپور جابری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6252
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
دیانا قربانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6588
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
آیلین طاوسی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6597
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
نازنین شیرزاد
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6275
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
محمدجواد عزیزی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6895
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
زهرا قندی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7073
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
نیما قهرمان لو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6677
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
ندا علی محمدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6099
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
نیایش رختیانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6653
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
زهرا صفری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6659
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
سیده زهرا انصار محمدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6590
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
امین قره قاشلو
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6421
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
آتنا متولی حقیقی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مهدیه ارغیانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
سارا پیله ور
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6393
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مهدیس حاتم زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 7114
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مهسا فیروز
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6842
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
اشکان رحیمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5689
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
آرش سلیمی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5964
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
بیتا ارقند
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6895
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
ثنا خاکشوری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6173
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
پوریا علی زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6598
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
مهرنوش خادم
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5938
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
دیبا ترابیان
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6084
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
ساجده بیک محمدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6089
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
یاسین لعل اسلامی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5446
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
علی مهنانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6218
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
نرگس طالب زاده
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4947
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
احسان نوری
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6353
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
یزدان لعل دهقانی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5851
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی
امیر علی محمدی
ششم دبستان - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
اسفراين_ شهید بهشتی