بجنورد

بجنورد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


پرهام نصیری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6274
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمحمد قاسمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5567
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
علی تقی پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7267
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اشکان فرخ زادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6808
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد حسین پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6535
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
کتایون کاظمیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6548
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا اصولی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6459
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه صحرایی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6671
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه رجائی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5480
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نسترن آئینه بیگی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6224
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار استادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6238
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
امیرحسین صفدری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6017
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امین مسکین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5708
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمهدی فضائلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6674
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
حسام الدین دلبری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6496
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرحسین جفاکش
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6765
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
پرهام برزوئی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7075
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمهدی جعفرنیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6235
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدرضا فاطمی نژاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5948
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد علیزاده نیکنام
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6422
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمحمد نودهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6144
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
میعاد صفایی راد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ایلیا مرادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5746
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ماهان نقویان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
آرمین زورمند
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی سلطانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7067
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرمحمد ایزانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6524
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
حسن نیستانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد خانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6103
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
شادمهر شجاعی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
فاطمه توزنده جانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6215
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
باران بروشکی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7259
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده فائزه حسینی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5484
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه علیدادیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5143
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
یگانه رضائی فرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6798
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آرمیتا پهلوانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6199
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مها حق بین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده راحله آبتین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
تینا پورآدینه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6635
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده فاطمه قدیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6560
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نازنین احمدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 7036
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مریم هنرورسپاه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5120
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطیما گردمردی جعفراباد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5776
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریا حق بین
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5429
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ضحی گلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سارا یوسفی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آرمیتا ایمانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ستایش اکبرپور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6399
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آندیا سلطان زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6524
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگار نیازی مقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6168
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
کیمیا نظری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5643
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نگار دولو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5790
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریا حاج طالبی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5647
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
تابان راجی نیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5689
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده راحمه سعیدیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6599
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
رامینا دارنده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4838
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
غزل حضرتی کرکرق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5627
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نیکتا وحیدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ساناز شاکری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه مجیدیان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5600
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نرگس غلامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4935
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده ریحانه فیروزه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6104
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
تکتم باقرزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5344
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه حسین پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5336
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان