ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


مبینا رنجبر
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5998
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
آریا سالاری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6383
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
تینا کاکاوند
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6000
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
نیلوفر ذاکری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5896
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
حنانه مویدی مینابی زاده
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6255
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
رویا ترکمانی نهاد
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5315
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
ثنا زندی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
لعیا نکوئی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
آرش منصوری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6648
 
تيزهوشان
ميناب_ بحرالعلوم
معصومه رحیمی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5079
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
نیلوفر شهرجو
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5988
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
معصومه بهرامی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4982
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
فاطمه محمودی نودز
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5334
 
تيزهوشان
ميناب_ فرزانگان
مریم فرخیان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
پریا حیدری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
هانیه هرمزی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه
حدیث خوشرویان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5458
 
نمونه دولتي
ميناب_ فاطمیه