زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمدصدرا کاوندی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7142
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
جواد محمدیان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7290
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مه تا عسگری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیلین مقبولی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6339
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
امیررضا کمالی اقدم
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6832
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سینا افسری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6559
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
هلنا نجفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6780
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
پارسا حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6231
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
احسان دهقان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6065
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه میرزائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6821
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سامینا ظهیریان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7053
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آرین وفادار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6510
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
کیانا متدین
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6555
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدمتین رسولی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6822
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علی عطا نجفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5968
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آهو اجلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7027
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدامین مهدیخانی سرو جهانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6868
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
علی سرابی میانجی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه نصیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6968
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
معصومه عزتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6717
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدامین منصوری زاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6089
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
تارا معروف
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6729
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
فاطمه شاکر
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5838
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
حسین منتجبی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6070
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مبینا امینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6678
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
سارا باقری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6744
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی عزت شوکتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهنا میری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6121
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
هلیا رضائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6787
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مهدی مظفری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5365
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
عرفان سعادتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5439
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
مهنا احمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6190
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مبینا بیات
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علیرضا امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6645
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
عرفان امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7088
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
الهه امانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6919
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیرمهدی زنجانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5980
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
یلدا سلیمانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6278
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
عسل اشرفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6616
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مبین سلمانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6095
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین ذبیحیان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6750
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ندا رشتچی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5638
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیررضا باقری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5715
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
صدرا عمارلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پارسا شیروانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5389
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیرمحمد مقصودی خوشدل
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
پرهام محمدزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6981
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین صادقی مقدم
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 7187
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
ماندانا مدقالچی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6662
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
سیده آیلین مداحی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5746
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
الینا خالقی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6358
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیناز قاسمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6766
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
فاطمه سنمار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6353
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هدیه علی محمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5680
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نیلا طغری نگار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6626
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
روژین قربانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6340
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
باربد تقی زاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6930
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
امیرمحمد حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6767
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آنیتا قلی پور
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6760
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
پرهام واحدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5742
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ایلیا محمدی اصل
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5743
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمد سهرابی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5224
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محدثه میرزائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6279
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
هلیا حاتمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6413
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا آقاجانلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6357
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سارا طاهری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6597
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
مائده رضوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5779
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
شایان حسینی منفرد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6512
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدسالار احمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5710
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
بردیا داداش امیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6576
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
احمدرضا توسلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6544
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آتنا ناظری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6214
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5683
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
کیارش واردی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6109
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
آرتین نصیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6194
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
آرتا امینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5067
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
دانیال عبادی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6324
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین افشار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
امیررضا مولائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5914
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
فاطمه حنیفه لو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5988
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
ریحانه حنیفه لو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6446
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
امیررضا صفاریان
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
محمدامین عارفی نژاد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6123
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
محمدمهدی نبوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6341
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سوگند علی همتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6054
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا اسکندری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6707
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
پردیس علیزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6155
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سیدمتین میرموسوی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5473
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
ایلیا حیدری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5916
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
کیمیا قاسملو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6660
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
نازنین حسنی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5716
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
زهرا محمدزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6185
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
سارینا قائمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5033
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
مائده آدینه
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5399
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
علی گنج خانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6160
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
سحر میرلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5912
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
الهه امیری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6187
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
محمدامین اوصالی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5495
 
تيزهوشان
زنجان_ شهید بهشتی1
یکتا افشاری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5260
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
ملیسا بیگدلی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5467
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان1
آیدین علیزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6361
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2
فاطمه محمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5898
 
تيزهوشان
زنجان_ فرزانگان2
محمدمانی معینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
زنجان_ بهشتی2