تربت جام

تربت جام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


مصطفی احمدی لاجحی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6326
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
امیر طاها کاظمی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5975
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
فاطمه سارا ندایی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6175
 
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
پردیس فاضلی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5890
 
تيزهوشان
تربت جام_ فرزانگان