سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمدامین دولت آبادی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6805
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
آرمیتا تشکری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6628
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
امیر عاقلی مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 7028
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ثمین فرمان بر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6195
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
فریما فردکریمی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6616
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
معین عنایتی مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
ارشیا مشایخی منش
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5793
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
هلیا بهزادفر
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6428
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محمدامین مهری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6247
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
حسین ابراهیمی زاده
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6444
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
سیدسجاد رضوی رحمانی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6324
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
آیلین طلوعی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 7001
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهرشاد عطار
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6101
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
علی اطهری مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6189
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران
مبینا افچنگی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5499
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
مهسا بروغنی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6944
 
تيزهوشان
سبزوار_ فرزانگان
محسن میری
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5488
 
تيزهوشان
سبزوار_ طلایه داران