مشهد

مشهد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


ستایش سروش
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6688
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
ستایش ابراهیم زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 7089
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مبینا حسنی شایه
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6473
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مینا شریعت پناه
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5270
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
سیده زهرا حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4913
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
صبا نوید
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6422
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
نیلوفر خزاعی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5593
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
صبا نجاتی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6405
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا کرم پور
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6393
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
لعیا دربان خالصی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6490
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
نیایش شادمان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6705
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
یگانه غریب
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6793
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
فائزه علیزاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6840
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
دیانا قهرمان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
فاطمه بلوچیان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5796
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
عطیه امینی نغندر
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6304
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
مبینا چاوشی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6414
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
بهار امیریان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6276
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
آیسا مستمع
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6690
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
فائزه غفاریان حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6924
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
عسل جانام
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
ریحانه صفریان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
غزل زارع
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6182
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
مریم خواستار
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6985
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
نوژان هاشمی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6834
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
آوا یکتا
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5944
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان1
رضوان رحمتی جنید اباد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6305
 
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3