ياسوج

ياسوج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


علیرضا آرانپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6976
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
علیرضا خواهشی نسب
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6750
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رضا حسین خانی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7299
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سروش عباسی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7102
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیرمحمد اکوانی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6454
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا عباسیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6227
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رضا حاتمی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6859
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیررضا جاودان منفرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7292
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سیدعلیرضا حسینی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6855
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
حمیدرضا پاک مهر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7111
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرش نیکبخت
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6147
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
امیرحسین توکل پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7051
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
شهریار طاهری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6714
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
سینا مجیدی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7311
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
محمدهادی مومنی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6621
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
اوستا عباسی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 7132
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فاطمه سی سخت نژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6749
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فاطیما اردشیرمقدم
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5534
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
مهدی خسروی فرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6366
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
رامتین انصاری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6372
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
شهاب بهروزفر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6821
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرشام عباسی نیا
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6874
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
علی جلال فرد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6480
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
مانی آقاپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6934
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
ثامین خلیلی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6874
 
تيزهوشان
ياسوج_ شهيد بهشتي
علی فتحی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6633
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا دارفرین
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6871
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
فرزاد پیش آهنگ
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5390
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
پارسا مومن نسب
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5589
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
آرش جانی پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6114
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
حسین بقایی فر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6406
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان
احمدرضا دارابی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6451
 
تيزهوشان
ياسوج_ تیزهوشان