ميبد

ميبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


آرش زارع
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 7067
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
امیررضا میرزائی امیرآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6557
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
محمدحسن دهقانیان فیروزآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5639
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی
سیدرئوف اسعدی فیروزآبادی
ششم دبستان - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5940
 
تيزهوشان
ميبد_ آیت الله سعیدی