ملاير

ملاير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


بی تا قندی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6398
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
هستی سادات موسوی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6851
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه علیمرادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6966
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محمد طاها نافع
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6251
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سید آریو حسین اشرفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6963
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
آرمینا جوکار
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6857
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علی علی حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6699
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمحمد چهاردولی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6921
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهبد تیموری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6860
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی یارمحمدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6135
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سجاد علی کرمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6874
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ساینا سرمستی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6211
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محنا بشیرگنبدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6148
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
یکتا شاملو جانی بیک
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6510
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
الهه پور خردمند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6445
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فائزه حسنوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5813
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حنانه صفری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 7280
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پارمیدا احمدوند شاهوردی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6330
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کریمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6434
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علی آبخو
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا ونایی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6899
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهیار باقری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5754
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین باقری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6284
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی اربابی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4809
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مهبد زارعین
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرعباس تیموری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4918
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین رجبی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6444
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ابوالفضل زندی حرم آبادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6009
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سپهر صفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6467
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی فلاحی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدرضا سایه وند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6915
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد متین بیگلری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5610
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد صفانژاد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6041
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمدصالح مطلبی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6031
 
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ستایش جباری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6622
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا ساریخانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5967
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مائده عطشان
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6404
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
تینا مومنی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5363
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه عابدی ننجی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6737
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
عسل ترکمن
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5903
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ریحانه صلح میرزائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کولیوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6277
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نازنین زهرا شریفی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5779
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آتنا محمدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6077
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آیلین اولیائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6130
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه حمزه لو حسین آبادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6002
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نیایش شمشیری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6641
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سها شیرزادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5459
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم آذر پرا
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5191
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نازنین روزبه
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5541
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
شیدا فراهانی علوی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6271
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
خاطره صفدری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6132
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پرستو رشیدی ازندریانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6114
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نسترن معافی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5765
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نرگس بابائی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6831
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا مهرابی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6022
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه کاظمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5434
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سارا رنجبر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5609
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حسنا بتوئی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6342
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا کاظمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5508
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهدیه امیدی نژاد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6425
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مهشید فخاری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5831
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پارمیس نقد علی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6363
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سیده یاسمن حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 7135
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ستایش بیرانوند
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6469
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مائده صادقی فر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6575
 
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان