همدان

همدان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمد حسین ترکمان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6816
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
نسترن درویشی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6538
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نیوشا رضانیا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6758
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
هستی بختیاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7134
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
امیر احسان طهماسبی بینا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6672
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
سجاد شیرین زاد
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6025
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد اسدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6397
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سید سپنتا سلیم بهرامی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6528
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مهدیس حمزه پور
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6064
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
عرشیا قوامی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5656
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد سپهر سعیدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6522
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
زهرا رسولی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6557
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
حسنی شایانی نسب
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6693
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
زهرا عبدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7200
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ساغر محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6847
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ملیکا بخت یاوریان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6239
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نرگس قاری زاده گلسفیدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6837
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
علیرضا جمالی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6304
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
مهرداد احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7286
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سید امیر علی ذوالحواریه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6232
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
فراز فرزانه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6861
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
فربد فرزانه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6317
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
هستی قاسمی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6175
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
سید علی حسینی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5518
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
محمد مهدی پور مهدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6598
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
ستایش پور اسمعیل
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5593
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
علیرضا یوسفی فخر
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5943
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حنانه زنگنه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5632
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ساناز عارضی پیکر
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5587
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
فاطمه فریدونی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6492
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
پرنیان گل محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5516
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
فاطمه احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
نارین عزیزی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6804
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
فاطیما چلوئیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6563
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ریحانه مرشدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6318
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
باربد دارقیاسی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6726
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
اسرا شهنواز
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6316
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
آیسا خیاطی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5092
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
زهرا صادقی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6834
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
فریبا بیات
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ملیکا احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
محمد پارسا یاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6231
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مطهره بهرامی خو
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5392
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
محمد ماهان همایی مجاز
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6100
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
نیایش صادقپور
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6252
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
محمد فرهان عبادی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6590
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حمیدرضا اورامن
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6336
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
میثم زارعی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5422
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
حدیث نوروزی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6189
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
ام البنین چایانی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6405
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
محمد ترکاشوند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5894
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
ابوالفضل رضائی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 4172
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد حسین احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5720
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
فاطمه پیشکاری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6532
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
آیسا اسدیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6537
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
زهرا نایبی صفا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5608
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان 1
حامد احمد وند
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6237
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
گیلدا حاتمی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
شروین بابادی حسنی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6081
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
محمد عیوضی وفا
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5795
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
امیر حسین محمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5080
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی2
حامد حمزه
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5933
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1