ساوه

ساوه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


مهدیس داوری
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6337
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
یکتا کریمی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6044
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
شکیلا جمالپور
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6072
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
نازنین رمضانی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6624
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
فاطمه صبا مومنی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6619
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
نازنین زهرا شعبانی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
پارمیس ابراهیمی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6106
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
فاطمه مردانه
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5868
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
سحر نورمحمدی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6615
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان
صبا مردعلی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6470
 
تيزهوشان
ساوه_ فرزانگان