اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


محمدرضا سلیم پور
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6128
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
امیرمهدی اسدی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6368
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
علی فراهانی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6619
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2
علی بیات
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6759
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 1
محمدحسین چگینی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 5891
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی ناحیه 2