سنندج

سنندج - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امین یاعلی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6345
 
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه 2
علیرضا شکیبا
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6174
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مهیاد سعیدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6284
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
آریا اصلی کرد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5890
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
هانیه خیریه
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
امیرحسین سلحشور
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6444
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
کیان علیرضائی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6694
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مطهره مومنی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5164
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
امیررضا فدائی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6258
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مریم شیخ احمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5945
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
هیژا وزیری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6475
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
مائده خاطری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5908
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه 1
هستی محمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5408
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
اهورا عباسی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6626
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
ژیار زینت گری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5568
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
محمد رستمی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6484
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
سیده هلیا حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5343
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
حنانه گلینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5984
 
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه2
محمد منبری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6815
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1
ماهان رفیعی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 1