كلاله

كلاله - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


اویس خلیلی منش
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6672
 
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
تینا فروز
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6092
 
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
نادیا شیخ نژاد
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5866
 
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
اسماء پران دوجی
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5598
 
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
سها بایندری پیشکمر
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6411
 
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان