گرگان

گرگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


عرفان خورشیدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5708
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
مبین اسلامی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6393
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
امیرحسین میرزایی گودرزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6419
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدامین صداقت دوگونچی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5154
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
معید ایری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 7154
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ابوالفضل شعبانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
شروین کلبعلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
امیرعلی قاسمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5360
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محراب پهلوان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6979
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ایلیا مکرری کر
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5570
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فرشید منگلیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6511
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهدی نصیری تمسکنی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6230
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
رائین آهنی آذری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6521
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
حامد سمیعی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6262
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
میثاق قرنجیکی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5385
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي