بم

بم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


هلنا رضائی همت آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6583
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
معین مرادیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6571
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6847
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدصدرا برخورداری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6011
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ملیکا صدیقی دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5806
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
حوریا صنعتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6982
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عرفان جزینی زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6348
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
آندیا افشاری پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6478
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرحسن دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6717
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه بیغم
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5733
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محیا پوتاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5756
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علی مشکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6080
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
رضا رشیدی گمین
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5698
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
معین عبداللهی احمدآباد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سیده یسنا اکرمیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6136
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
تارا مهرشاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6404
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عسل عیش آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه افغانی پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6652
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
حسین دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6700
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
هدی حافظ آبادیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5727
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدجواد دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5883
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدقائم اسحقی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6159
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه پوریوسفی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5102
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
زهرا پرموته کرکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5907
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
خاطره یوسفی اسدآبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علی بمان دشتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6241
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدحسین معقول
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5864
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
آتوسا هورا
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5182
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هلیا نعمتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6867
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ایلیا بارانی برواتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5932
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
زینب شهسواری پورفضل آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5326
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هلیا ابراهیمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
سیدابوالحسن حسینی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5752
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ریحانه قاسمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5801
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
هانیه آبیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5725
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مهلا محسنی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5537
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرحسین برخورداری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4927
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ارشاد موسوی مهدی آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4947
 
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
رقیه آبیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6038
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه ابراهیم پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6112
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
عسل فتاحی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6204
 
تيزهوشان
بم_ فرزانگان