سيرجان

سيرجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


فاطمه کشاورزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6831
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
یکتا کاظمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6760
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیررضا شیبانی تذرجی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6457
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدهادی نژادشاه بداغی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6916
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدصدرا جهانشالو
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6086
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
سبحان کاظمی نیا کرانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7184
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرعباس قاسمی نژاد رائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7035
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مینا محبی نیا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6551
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهرناز معماریان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7074
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرعلی اسدی پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6625
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین حیدرپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6726
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
زهرا موسائی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
آریا نیک خواه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6305
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدنعیم پورزمانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6305
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرمهدی محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7063
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
نگین پورامینائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5948
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدعرفان فاطمی مقدم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6392
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
علی جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6439
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شادی محمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6989
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل شمس الدینی دزدان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7171
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدآرش آئین
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6569
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مهلا اندایش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6629
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سارا اسفندیارپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6044
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمد قلندری کر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6010
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نگار درویشی رنجبر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7060
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نیایش سادات شهیدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6088
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
غزل نادعلی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5749
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
پارسا جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6834
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علیرضا فیاض بخش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5820
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6674
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
آیناز حمیدی زاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5875
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
رقیه خضری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6808
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کیانا یغمائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6254
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مبینا محیاپورلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7268
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه شریف آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6219
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمدعرشیا نژادشاه بداغی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5918
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
متین پورخسروانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5466
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهشید کریمی صالح زاده صوغانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7151
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین ده شیری پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5800
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امید خراسانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5447
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی حاج ابراهیمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6385
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
زهرا بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6977
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
هانیه اسدی زیدآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5618
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
پوریا الهی راد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6546
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سوگل سعیدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5626
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی پرنیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6474
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل اسفندیاری نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6125
 
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شیوا پورولی عرب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7059
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ایلیا فقیه میرزائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6462
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدمحمدهادی موسوی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6752
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان