كرمان

كرمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


امیر آقائی افشار
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7028
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
نادیا سعیدی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7085
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
کیانا کامیابی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6589
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
علی خسروی مشیزی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7254
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
مهدیس شیبانی تذرجی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6354
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
امیر محمد سبزی شهربابک
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7199
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
فاطمه خادم نعمت اللهی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6899
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
هما عبدالرزاقی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6761
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
فائزه عباس پور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5750
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
درنا شول
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7145
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
حانیه رحمانی سربنایی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6979
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
ریحانه توان
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5511
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
نازنین زهرا علی توکلی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6570
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1
حسنا امیری مقدم
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5709
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
مهدیار استوار
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5517
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
علی پرور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6636
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
امیرعلی صعصعی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5826
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
حسین توکلی نیا
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6096
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
پدارم بهمنی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6408
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 1
یکتاالسادات غفوری مهدی آباد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 1