شهر قدس

شهر قدس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


متین امامی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 5
محمدعلی اروس خانی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
محمد ارشیا احمدی زمانی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
زینب کریمیان
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6933
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
هانیه شاهرودی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 7356
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
نرگس نوری
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
امیرحسین زیدعلی زرین جویی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
ابوالفضل شاهمرادی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
امیررضا حاجی لو
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
سعید قیومی کلستان
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
ملیسا فاخر
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
محمدامین فلاح
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
علی مهدوی اطهر
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
سوگل ترنج
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مهسا شمامی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
حمیدرضا حبیبی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
باغستان_ دارالفنون
نازنین نصیری
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
یلدا محمدی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
آرمیتا محمودی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان