شهريار

شهريار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 97


مائده حاجی محمدی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6643
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
مبینا خوش کام
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5939
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه ندری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 7254
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
ستایش سیفی شیردار
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6664
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
حسنا بهرامی دونچالی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه دره زرشکی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6237
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
یسنا ولی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6291
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا قهاری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6631
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
زهرا شش یکانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 7065
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
فاطمه قریشی امین
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
آیسان علمداری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5632
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
عسل علیزاده
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6383
 
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان