تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی تبريز سال 97


سناء روحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6304
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نیلوفر بخشی آوینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5997
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مائده میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6782
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پارسا وظیفه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6184
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مهدی فتوحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6362
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
شادی قیطانچی ماشینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6677
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یاشار امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5399
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
زهرا فتح اللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6704
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا منافی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7167
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سویل ترابی نبیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6551
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مریم اسلامی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6985
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آیسان رزاق نژاد حکم آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
تینا صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6696
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یسنا صابرقراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6787
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی کاظمیان اسفنجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7335
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهک سلمانی فرزانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7061
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیلار هاشمی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6672
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازنین محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6649
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مبین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
متین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5937
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سارا درستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6058
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرزاد جمالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6100
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
رقیه عابدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
رضا فخیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5960
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
امین غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6281
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
حمید رشید حسین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6388
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ثنا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6760
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا شفاعت قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا ترابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7098
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6823
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آریانا رادفر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6898
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
رضا محمود علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6833
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد فرهنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6695
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان زوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
لیلا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5612
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محمد ساعی مشیر اباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5733
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
فراز آهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7111
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مانی امیداسعدی آذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6958
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین جمشیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5274
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علی بهشتی بیرامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7542
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
بهاره دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5205
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
راضیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
رقیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5774
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
پریچهر حقیقت منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6701
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدامین دژبان کرجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6981
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آیدا احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مهدی طرزمی فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهدی فکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6496
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حنانه ابوالقاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4753
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آسیه باقری باسمنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6449
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مبینا کوچه مشکی پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6097
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
میترا محمدزاده تیزویر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6595
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی اصغر نوری کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4932
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رضا گل بهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7368
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیرحسین اسدی اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6983
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صدرا خالقی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7364
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آتنا پاشاپورخوئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5350
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
کیمیا حجازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5666
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهراز دریانی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5923
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سعید اصغرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5928
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیر محمد کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6686
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میثم صالحی اطهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6697
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نیل السادات پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6267
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
فائزه خدایی نانساء
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6668
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگین نصیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6185
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
یلدا عباسی چرزه خون
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6606
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سارا اشرف پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5717
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نگین کرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5678
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
زهرا خدابین صوفیانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا احمدپوری بقا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6291
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
بیتا زمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6363
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مریم بابازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6693
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آیناز صفاری آقباش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
صدرا علیمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6659
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
نسترن پوراکبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6348
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهدی همای اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6758
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
کیانا اعلائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
علی پلاسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6617
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیده سارا پور میررضا سردروی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6653
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
امیرحسین فتح کبیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین شفاعت ترکمپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
معین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6465
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
آتیلا چراغعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6687
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ثنا بهاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4889
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
ریحانه مونسی سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6431
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آروین اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6759
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6179
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فائزه ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ترانه آقاخانلو تکانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آنالی جوادزادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4766
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ملیکا جلیلیان حامد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6554
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
علی پورحسن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7058
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
شیوا خواجه ای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سارا اسلامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4746
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پانیذ محمودزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5836
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عرفان حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5861
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
محمدمتین کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6904
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مریم رنجبری داشکسن
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5852
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
معصومه نظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6602
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا وکیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5637
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ابوالفضل مختاری مرکید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6130
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی برادر یاوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6604
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
یگانه رنجبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5371
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سهند رزم دار ارشتناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5748
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهنا پیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6167
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
شلاله خیاطی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5028
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
احسان ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی عطاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6976
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
هومن مساح مارالانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6449
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا شقاقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6120
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان پورفرسنگی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6304
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا بابایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6184
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی هماورد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5199
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مرتضی قاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شاه پناهان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5741
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فریناز نوروزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6496
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آیلین موثقی گرگری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6456
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ترنم احمدیه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6371
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امین صدیق اکبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5729
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا خاک پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا حیدرپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7000
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سولماز سلیمانی ناولیقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6540
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سهند گل بهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6299
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پریا کاظمی کاوکانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6315
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی رادمهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6341
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرشیا پاکباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6644
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی رحیمی اذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5312
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سارا صادقی چوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7227
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
زهرا بدوستانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6206
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آیسل جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6222
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا ملائی قاضی جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7038
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
الهه ناصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4798
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
امیر محمد مرتضی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6143
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فائزه اقازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5851
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد موسویان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
امیررضا وکیل زاده دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سیدعباس زارع نژادصغیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5608
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی وزیری حساس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5430
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
کیانا پرویزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5705
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
صدرا دولتی بیرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5017
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
الهام احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6106
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
پارلا حاجی خدا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6700
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سینا داداشی نسرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6719
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فرزام ارشدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6152
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نرمین سمساریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5778
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
متین قتح زاده قریبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیدامیرمحمد موسوی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5203
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اندیا رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6341
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سعید نوری قزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6286
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین سلامت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 7072
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان فضل حمیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6620
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سینا رنجبر قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6757
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سبحان خسروی خسرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین زاده خامنه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
ژیار مرزنگ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6138
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5