رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه رضازاده لیما
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
نیلوفر صدیق زاد لنگرودی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
صغرا پیرخانعلی پور
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
آیدا وهابی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
فاطمه علی اکبرپورشلمانی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
رودسر_ توحید