لنگرود

لنگرود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


آتنا توصیفیان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5456
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
رقیه نبویان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4164
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
سمیرا گیلانی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4499
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
کیمیا قاسمیان کیاکلایه
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4988
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان