لاهيجان

لاهيجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیدمهدی موسوی مهر
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6863
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
لاهيجان_ دارالفنون شهید بهشتی
سیده فاطمه اجاقی دوگاهه
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
مریم حسن دخت فیروز
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
سیده فاطمه فلاح چای
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
لاهيجان_ علامه طباطبایی
مهراد اسمعیل زاد
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
لاهيجان_ دارالفنون شهید بهشتی
نیره امیدی خشکدستی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
مهدیه فلیحی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
پانته آ طایفه جلالی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
امیرمهدی نیک خواه کیارمشی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
لاهيجان_ دارالفنون شهید بهشتی
محمدحسین یعقوبی بازکیائی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
لاهيجان_ دارالفنون شهید بهشتی
فاطمه سلامت زاده
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
لاهيجان_ مرکز آموزشی امام رضا
امیرحسین المعی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
لاهيجان_ دارالفنون شهید بهشتی