هشترود

هشترود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیر محمد پرهیزکار
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
یسنا اصغری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فائزه حسن پور باباکندی رود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
کریم کاظمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
آیدا مهدی زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
رضا علوی پور بیات
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
مهدیه غفاری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فرزاد محمد زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
پویا حسینیان ینگجه
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
فاطمه رحیمی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
حمیدرضا علیزاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا غفوری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
امیرعطا عبداله پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا بخشی نژاد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
امیرحسین کریمی سراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
محمد صادق زاده گنجینه کتاب
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
محدثه ضیائی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
سمانه شکوری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا زارع
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
مهدیه حسین پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا عباس زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
زهرا علی پور خورجستان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
بهاره طهماسبی زاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
ثنا تمجیدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
حسام علیپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
فائزه صالحیان ذوالبنین
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
دانیال عطاران
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
هانیه پاشازاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
الهه مظاهری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
محمدجواد مهدوی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4161
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
معصومه صفری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
نسترن احمد پور فرد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
یاسمن اسدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
الهه حسین پورفرد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
آیدا قهرمانپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
حنانه مهدوی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4383
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
عرفان جلیلی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
سارا محمدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
سارا قهرمان پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
پارسا شقاقی پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا سلیمانی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
مرتضی وثوقی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
پرنیان رنجبرموسوی سراسکانرود
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
سیدمحمد مدنی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
معصومه غفارزاده
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
مبین ترابی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
مهدیه محمدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
پردیس صدر موسوی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امیر عطا فتاحی علی آباد
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا فتحعلی پور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
مریم مدنی اصل
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
لیلا تاجری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
علیرضا ایلداری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
مهدیه فروغی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
هانیه طوری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
علی فیض الهی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
نسرین صادقی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
حسن عیسائی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیرحسین عابدی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا مولوی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
امیرحسین فرجی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
علی لطف اله پور خورجستان
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
زهرا برزگری
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
فاطمه پرغول
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
نسرین علیپور
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4176
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
شادی پوشه دارگلوجه
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هشترود_ مکتب الزهرا
علی طاهری عزیزکندی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی
امیرحسین اسلامی
نهم - هشترود
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
هشترود_ شهید حیدری موسوی