جلفا

جلفا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


میترا وقاری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مژگان اکبری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سارا قهرمانی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مهدی رحمن زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
تبريز_ نمونه باهنر
بیتا کریمی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیدا همتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سیما قربان نژاد
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نازیلا اصغری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سماء سودی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
فاطمه سهرابی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
طوبی صفائی شجاع
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4379
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
الهام عبداله زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ترانه ابراهیمی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
الهه عبدالهی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سمانه یاسنی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
عاطفه جبار زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سمیه اشتری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
معصومه صداقتی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
سمانه حسن زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مهسا بداقلو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4394
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پریا پاکی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آی لار داداش زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
صبا منصوری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
لیلا رحیم زاده هلق
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4309
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
فاطمه حسن خانلو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیدا کاشفی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نگین میهماندوست
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مریم علیپور
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیدا معماری گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نیلوفر آردم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4228
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
یلدا عباس زاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
فاطمه احمدی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش