شبستر

شبستر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سحر عیوضی پور
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
نازنین غفارپور اشرفی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
تارا باباآهنگر
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
وحید کاری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
ارغوان حبیبی بی بالانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
مهدی قاسمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6518
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان علامه مجلسی
فرشته راعی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
مهدی اصغریان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
میرمهدی موسویان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
مهسا دولت خواه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
وحید کوماری تبریز
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مبین رسولی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
صفا شام قلی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
اسماء خاندان شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
شادی صفرخانلو
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
فاطمه شریفی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
ندا علیزاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شبستر_ تیزهوشان فرزانگان
سینا شفیعی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
علی مسکن میدان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
محموجواد جوینده شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
ندا عبدالصمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
نگار نمکی خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
سودا سنبل دوست
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
حسین طالب زاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4074
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مریم صدیقی جهان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
جواد حاجی رستمی نژاد
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
سمانه معماریان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
فاطمه عبدالصمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
بابک اقایی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
فائزه حسینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
رضوان صادق زاده وایقانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
ابوالفضل مصباح
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
علی اصغر خدادادی شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
محمد صدقی قیچاق
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شبستر_ علامه مجلسی
اسماعیل ببرلویی شندآبادی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مهدیه یوسفی برآبی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه برهان الدین
علی عیسی خانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
مهدی بابائی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی
حسن علی حقی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
شبستر_ نمونه حیدرعلی شفائی