اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


الهام رضاپورقیه باشی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
هانیه رضاپورقیه باشی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
زهرا رمضانی قلعه لو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
اهر_ توحید
سحر رضازاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
مریم خلیلی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زینب حسن پور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اهر_ توحید
ریحانه محبوب اهری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
اهر_ توحید
آیلی جعفری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فاطمه آذربهرام
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فرزانه عزتی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فرزانه اقدم
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
اهر_ توحید
خدیجه بابازاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اهر_ توحید
شیما برزگر
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اهر_ توحید
آینور رحمانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فاطمه زارع ریحانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
فاطمه سهرابی مسقران
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا قربان زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مصطفی هاشم‌زاده خرم‌آباد
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
مهدیه شادرو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا تقی زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اهر_ توحید
پریسا لقمانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اهر_ توحید
الهه انتظار
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اهر_ توحید
پریا اهری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مهدیه فلاحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اهر_ فرزانگان
یگانه اللهیارزاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مریم لطفی زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا حبیبی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فاظمه بیت اللهی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
محدثه پورفرج
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
معصومه حسن زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
لیلا اکبرپور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
شیوا پورپاشا
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
کوثر رحمانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
حنانه خدائی باباجان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا حسن زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اهر_ توحید
طوبی شفاجو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهر_ توحید
یسنا ملک زاده نهار
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فاطمه باقرریحان
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4266
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهر_ توحید
عاطفه پاشائی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مریم تقی زاده
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اهر_ توحید
زهرا رحیمی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهر_ توحید
نسیم طاهری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهر_ توحید
اسماء پیره یوسفیانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4233
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اهر_ توحید
آتوسا علیرضائی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اهر_ توحید
عذرا اسکندری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اهر_ توحید
مریم بایبوردی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اهر_ توحید
فاطمه مصباحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اهر_ توحید
ساینا زارع
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اهر_ توحید
نیکو سلطانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اهر_ توحید
محدثه حضرتی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
اهر_ توحید
امین عیوضی نهاری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
امیر حسین همایونفر
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
طلا جوانمهر
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
اهر_ توحید
هاجر شهبازپور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
اهر_ توحید