بناب

بناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سمانه ببری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :108
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
امیررضا عینی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
زهرا رنجبر خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا قصوری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
امیرحسین صمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی افراشته
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
آیتک ساعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
رضا عابدینی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6682
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
سما سزاوار
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
علی خیامی خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سالار لطیفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مسعود امن اللهی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
حسن اکرم ناظم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
نسرین عباس زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
پویا پور داداشی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
پریا دیزجی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا باقری خانه برق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
امین میرزایی قره قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
زینب عبادی منصور آباد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
نساء نعیم پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
هما بهنیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مینا مردمی خانه برق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا باستانی خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
سنا راثی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
معصومه عبدالهی خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مریم نوروزی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
لیلا احدی زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
آیسان فرنوری اصل مراغه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه مزرعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
سینا مشمولی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمد پیش آهنگ بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
آیلار بشیرپوربناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مائده خلیلی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مهسا پورعبدالکریم صادق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صدف کهنی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مریم مومنی سابق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مریم شهبازیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا نصیری بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
امیر حسین داداشی خالص
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
وحید شکوریان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سینا محمودی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا فتحی دانشور بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محمد جعفری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی رضا عینی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
ثنا کوفه ای
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
فاطمه بابائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صغری صبرعلی پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مبینا قربانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
سینا علی محمدی قدیم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمد عابدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمد خاکپور گاوگانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مجتبی قاسمی بابائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
لیلا صبرعلی پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
فاطمه ماهری خانه برق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
علی کاظمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
کاوه حسین زاده آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
زینب چوبانی صوری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ساناز عزیزی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا سعادت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
سعید خادمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
نیما پورسلیم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمدرضا طلوعی گرده رشت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
راضیه سلطانی قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صبا عبدل همایونی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ساناز نجفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محمدباقر نقوی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
پویا احمدپور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
آیدا فضیلتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
هاجر درخشی توتاخانه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
سارا ممقانی بنابی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
حنانه حاجی زاده رحمتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران