عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


آیلار جهانگیرالنجق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :91
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ثنا برقی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6636
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
سارا صدوقی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
رضا عباسی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
زهرا برفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
پریا غفاری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
مجید بوستانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
سینا سهرابی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
رضا جبارپور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
علیرضا الهامی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
رضا رمضانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیرحسین شیردل
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مریم شوقی تجرق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مهرداد سعیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
امین سعیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مجتبی ابراهیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
محمد جباری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
فرناز فتاحی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ندا حاجی عبدالهی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6825
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
امیر پناهیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
کوثر اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
رضا شیرزاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
حسین شکورزاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
سحر اکبری فیروزی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فرشته اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
کوثر اشرفیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا حسن پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ساحل مصباحی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا حسین نژاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
محمدرضا قرجه داغی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
صالح طلعتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
محمدرضا عابدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
سارا رستمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سیما قاضی شیراز
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا نجفیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه سیفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه سیاحی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ندا پورمحمد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فاطمه شریفیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
حدیثه آشنایی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4103
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
امیررضا آسمیه
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مرضیه ستاری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا قاضی شیراز
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مهدی کریمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
کوثر باختری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
رضا غربی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4051
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
مریم احمدوش
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
مریم شگفت
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
آیدا فلاح نژاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
حسین سجودی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
زهرا اسماعیل پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سیده فاطمه کریمی آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ثنا دیندار
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
محمدحسین قدرتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مائده هاشمیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا نیکنام
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
میثم اسدپور اینانلو
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
اسماء نیکخو
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مهدی امیریان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مریم همتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
پیام دیواری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
امیرحسین فتحی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
زهرا نیکخو
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
رضا اختری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مریم امهرسفند
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فرزاد اسعدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیر عباسی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
لیلا طلوعیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سماء جهانگشت آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
نعیمه آزادیخواه
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
کیمیا افشانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فرشته امین پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
صفا ضیائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
نازنین زهرا سبزی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ثنا ابراهیم پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت