مرند

مرند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی نصیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی قربانی ثانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سیماسادات زمانی ثانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6815
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
صابر دست یار
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
نسترن یوسف نژاد
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
الناز خاندانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
صغرا سهیلی دولت آبادی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
محمد رضا مددی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمد امین الهی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
ملیکا میرغفاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
متین رحیم نیا
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین زنجیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
طاهر استبصاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمد ترابگر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سارا اولاد غفاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
ثنا ایمان زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
علی رسولی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سهیل شیخ زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
عسکر خلفی کشکی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
پارسا ترابی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میلاد نقی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدامیر یعقوبی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
محمد صبور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
محمدطه کاظم زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
میر محمد رضا ابوطالبی زنوز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سعید بهبودی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مرتضی سرداری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
صابر رضالو
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
ابوالفضل صباحی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
رضا شیدایی نیا
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سیدهادی حسینی زاده کوه کمر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیر حسین شکوری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مرند_ تیزهوشان علامه جعفری
احسان طهمورثی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیر غیوری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
زهرا مطلب زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مهدی صمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
میراسلام میر علی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
شاهین رشیدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
فاطمه غفاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
زهرا حاج زاده طرزم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
فاطمه مرامی بانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
محمد علی آتش کار
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا متین اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
امیرمحمد شیرمحمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4394
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
لیلا زینال زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
محمد مشهدی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهدی مشهدی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
احسان اسمعیل پور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
الهه ندیمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
محمدمهدی عباسی اول
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
سینا عبداله زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
مهسا سلمانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
سماء شفق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مرند_ فرزانگان
آیدا محمدزاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
امین چائی بناب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
رضا هرزندی تازه کندی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مرند_ نمونه دولتی ابوریحان
ملیکا فخری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مرند_ خضرا
مهسا میرزائی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
مرند_ خضرا