مراغه

مراغه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی فریدحسنی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سیدبرهان رضوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
پارسا عهدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
پرنیان اکبری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
محمدحسین پرشور کل تپه
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
کتایون خدامی افشاری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
امیرپویا قدوسی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مرتضی ولایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
شیدا دهقانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
میثم نصیری ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سایه پوروحید
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
حسین سعادتیان ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
میلاد علی پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
شیوا عبدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
فاطمه احمدی امیر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
ثناء مقدمی مغانجق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
محمدمهدی هادی نژاد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
نرگس مراحم گشایش
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
آبدا مدقالچی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
سودا صادق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
فاطمه آثاری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
زهرا ملک لر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
نساء فرهنگی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
علی قلی نژاد جهانگیر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهسا کهتری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
علیرضا آقایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
زهرا رحیمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
حسین عباس زاده آهق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
حدیث پورسعید
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
اشکان فیضی اصل
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
فراز ملک بقالی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی نعمتی تازه کند
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
صفا راشدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
رضا سرباز کرج آبادی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
محمد فتح احدنژند
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
پدرام عنبردباغی یان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علیرضا یاوری اشان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ هنرستان شهیدپوررستم
میلاد ملکی تاش
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
هانیه مالکیان قدیم
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
نوید برادران باقری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
نساء پورابراهیم ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
متین تبیانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
رضا حسین پور آقاجری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رضا بنابی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سمانه دلاوری پهرآباد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
آرمان امیرپور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سپهر حق کشایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
هادی اقبالی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علیسا حسین آبادی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سجاد مهربان چاه آب
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهسا قلی زاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
رضا شریعت زاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرحسین جعفرفام
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مبین ایمان زاده اصل
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سردار عینی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
محمدمهدی بدری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
نوید منافی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4127
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرمحمد توفیق
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
میررضا فندرزچی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
فرزاد شکران نعم
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
عرفان ناصری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مریم صفردوست آذر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
لعیا رضایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
رضا قلی زاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
الهه وطن پور ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
مهدی میرزاپور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
میریحیی ملهمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سپیده رجبی حاجی کرد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
عرفان میرزایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
آرمین خیری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مبینا اسلامی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
سارا اکرمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه فاطمیه
آرمان امامقلی افتخاریان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیر محمدحسینی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مرتضی بهشتی فام
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان