شاهين دژ

شاهين دژ - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


افرا درویشی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 7060
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
احسان حضرتیان
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیررضا بختیاری
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
رها رحمتی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
زهرا رضوی
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پرستو علیاری
نهم - شاهين دژ
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان