ماكو

ماكو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیده راضیه هاشمی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
آیسان اسماعیل زاده بازرگان
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
ثنا زینالی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
ثمین اکبری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
شلاله محمد نژاد تکمه
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
مهسا حاجی زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
ابوالفضل علیزاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5923
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2
معین خیرانی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 4676
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2
محمد حسین زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2
حمیدرضا رستم نژاد کلیساکندی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5157
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2