بوكان

بوكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


آلان نعمتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
زانیار عبدالقادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
لاوین سهرابی پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
نگین مصطفی پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
صبا محمدپور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سینا آرام تن
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
فرزانه عزیزی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سیدمبین کریمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
ساینا قریشی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
کامیاب وحدت
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
میدیا مولودیان
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فریبا دکاندار
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
وریا حسن زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
ماریه محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد شوقی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
محمدمبین دهری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
هیرو ابراهیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
پریسا قریشی فر
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نارین بوکانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
عرفان خلیفه زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نوید امین پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
اردلان اسدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سروش شامحمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
اسرا عباسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
ژینا لیله کرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فرناز شجاعی بابامیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
آلان امینی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نارین ویسی احمدآباد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
مهرانگیز معروفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
هانیه بایزگلی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سامرند قهرمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
زهرا رضائی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
پیمان حاجی محمودی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سینا کارشی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
بهار مام خضری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
ایمان صوفی عباسی علی آباد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آرین شاهی داشبلاغ
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
زکریا احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
زکریا رحمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سیامک صالح زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سینا سعیدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
امین امینی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
محمد فقه معروفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نارین اصلانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
اسری معروفی ماین بلاغ
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
میدیا عبداللهی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
باران مولانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نادر امینی کانی سیران
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آریا عجمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیاکو علی زاده بوکانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
ری بین قهرمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4290
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نوید مدیحی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4303
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیاکو هدایت
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
نادیا احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6807
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
اوین ابراهیم پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد سینا یوسفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سعید مولودی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
پارسا سپی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
فرزانه خضری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
کوثر دلپذیر
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن