نقده

نقده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


عرفان خدابنده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
نقده_ امام جعفرصادق(ع)
بهاره علی زاد
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نقده_ گل نرگس
محمدجواد برنا
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نقده_ امام جعفرصادق(ع)
امیرحسین نجف پور
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نقده_ امام جعفرصادق(ع)