مهاباد

مهاباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیدعلی اسمعیلی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
آرمان نیک مرام
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
عسل وقاری
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
هژیر قاسمی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
دانیال شارویرانی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
انوشیروان رحیمی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
محمد نوید اندیشمند
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
ابراهیم رسول پور
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
پویا پسوه ای
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 6618
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
نیما حسامی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
میلاد احسنی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
محمد درویش اده
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
فراز ژیان
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
فرزاد محمد پور
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
ثنا وطمانی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
پارسا شمس الدینی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4312
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
آرمین حافظ القرآن
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
مریم ملی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
یحیی اشکوتی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
هانا شاشانی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4315
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
میدیا عزیززاده
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
کمال محمدی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
افشین صالحی اصل
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی
فرهاد سوسنی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
مهاباد_ شهیدبهشتی
کمند خضری
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
رومینا رمضانی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
نیما مینایی
نهم - مهاباد
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
مهاباد_ شهید بهشتی