سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مجید نور محمدی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
بهار نیازی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4206
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی