خوي

خوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


رضا فرهادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :131
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
جیران جلالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :105
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مجید فروتن
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
زهرا اسمعیل نژاد ربطی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
فائزه خلیل زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
نازیلا مقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمدرضا قینرلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
پریسا علیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
رضا صفرعلیزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
احسان محمدجعفری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمد امین نیامنش
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
حنانه چهره آراء
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
زینب شری زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
احسان کربلای قره
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
عباس ببردل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کوثر مهرعلیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی بوستانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
خدیجه جعفرزاده مرندی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
فاطمه جهانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
خدیجه خواجه محمدلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محیا ایماندار
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
امیرحسین محبوبی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
احمدرضا روح پرور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محدثه عیوض لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدیه شکوری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
مهدی حسنلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
علی اکبر گلستانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
کامران شجاعی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علی خرازی قدیم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدیس حاجی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
علی لک‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
طاها عهدنو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
زهرا محمدلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
کوثر حسن زاده چورسی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیررضا محبوبی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کوثر لک‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
عباس سجادیفر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مائده احمدپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
برنا اسدزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حانیه اکبری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
آنا عظیم نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
حجت سجادی فر
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
پوریا جلیلی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد زمانی نژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
وحید آخوندزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
الناز سبزعلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه افتخاری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سالار مرادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهسا شاه قلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
عطا محمدخلیل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه زهرا رسولی زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
زهرا رنجبرپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیرمحمد بدلانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد مقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سودا لک‌‌‌‌‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدیه صمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
فاطمه قهرمانی پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
فاطمه سلیمانلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
ثمین حاتمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مونا حاج اسماعیل زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
نازنین خان بابائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
فاطمه عسل ابراهیم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سارینا زینالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
رضا مسلم زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه یکانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سمیه دیندارنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شیما رضازاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
محمد سلیمانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
شیوا قاسمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
مهدی احمدیه اصل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
رضا مهدی اوغلی محله
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
شیرین شفقت پناه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
هادی سلطان زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیرعلی جاویدنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سناء رضانژاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مجید خلیلی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آرش رضائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
هانیه افتخاری بهرام
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
امیررضا کریم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سارا پیربداقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
سمانه حسن زاده اقدم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهدی نبی زاده عفیفه
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4328
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
رضا پوررستم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدهادی عظیمی اقبلاغ
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کیوان رحیم پور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
کیهان زینالی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
فاطمه شعبانلوئی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شیوا رستملو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
حامد یوسفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
مهدی طوافی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
خوي_ علامه حلی-خوی ( پسرانه )
پویا علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
یاسین تاریک
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
سمیرا محمدلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
شیدا رستم لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
میرجواد سیدمعتمد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمدحسین کریمی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آی ناز عرفی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خوي_ شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
مهران زینال زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
عباس نیکدل
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
علی پورجعفر کهنه شهری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )