آران و بيدگل

آران و بيدگل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زینب اصیلیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
پارسا صحراگرد نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
نرگس گندمی نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
بهاره استادیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
نیلوفر شفیعی پور
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
مهدی حاجی حسنی آرانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
مریم کتابی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا بلالی بیدگلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
مینو ثابت نژاد
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
هانیه دلشاد آرانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
زهرا جعفری فرد بیدگلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
جواد متشکر ارانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5437
 
تيزهوشان
كاشان_ شهید بهشتی
امیرمحمد سیدی بیدگلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4809
 
تيزهوشان
كاشان_ شهید بهشتی