باغ بهادران

باغ بهادران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد حسین منصوری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :127
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
دانیال نقدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :111
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمدحسین مددی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
احسان ابن علی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
حسین بابایی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مهدی ضیایی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی