فولاد شهر

فولاد شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


رضا خلیلی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
امیرحسین شفیعی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
منیژه خسروی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
فاطمه قربانی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار