فلاورجان

فلاورجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد جواد بکرانی بالانی
نهم - فلاورجان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :111
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
علی احسان پور
نهم - فلاورجان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
فلاورجان_ بهنام رحمانی
مهدی کاظمی ونهری
نهم - فلاورجان
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فلاورجان_ بهنام رحمانی
محمد رضا اسدی
نهم - فلاورجان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
اصفهان_ صدر