زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


خاطره براتی سده
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
رضا نصیری مدیسه
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
زهرا البندی سوادجانی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5724
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
مجتبی مقدم
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5882
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان