كاشان

كاشان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


حمیدرضا ابیانکی
نهم - كاشان
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
كاشان_ شهید بهشتی