اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


متین نصوحیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :93
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
متین استکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
حامد نوری امام زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
ارسلان همدانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
دانیال راستی جونقانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6581
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
اصفهان_ شهيداژه اي
محمدمهدی رجبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
اصفهان_ نیلفروش زاده
علی رحمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
محمد امین دیلمی معزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
اصفهان_ صدر
مسعود رنجکش
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
ثمین اخوان پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
آرش سلطانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
حامد صادقیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
سیدامیرعباس شهیدی مارنانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علی سویزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
سحر مظلوم شهرکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
پرنیان محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
نیما عربیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
محمدحسین محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
محمد بذرافشان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
محمد بابائی باغبادرانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
پویا محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
محمدحسین آهنگر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
مهدی غریب شی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اصفهان_ نیلفروش زاده
زهرا حیدری فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
ایمان طالبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
نرگس اکبری پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
عرفان رحمانیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
امیر محمد شاهین شمس آبادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اصفهان_ سادات
پدرام ارشدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا یدوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اصفهان_ صارمیه
محمد رضائی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
پرهام حاج هاشم خانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
عطیه سادات ابطحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اصفهان_ خرم
مریم کاظمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
علی عباسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
شایان شاطری مبارکه
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
فاطمه مداحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
نرگس عباسیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اصفهان_ صارمیه
کامیار کیانی بروجنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علی جوادزاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
سید هومان اعتضادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
آیدا رنجکش
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
مانا کریمی مالک آبادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
آریا خوش آبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
محمد عماد خسروی تهرانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
مائده رحیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اصفهان_ زندی زاده
ریحانه میرحاج
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
ملیکا میناکار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
فاطمه ضامنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
طوبی قربانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
شیرین رئیسی گهرویی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
نگار علون آبادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ صارمیه
هستی دیده ور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
نگین مباشری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مهتاب محمدزمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6833
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
سجاد نجفی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
عرفان حداد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ سادات
علی نصری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمد امین مولوی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ سادات
علی غلامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
سپهر مظاهری تهرانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
آرش هرندی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
حسین شاودان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
پوریا کاظمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
شایان محمدهاشمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
آرین پورحسین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
سید سپهر میرامیرخانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اصفهان_ شهيداژه اي
محمدرضا احمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
سپهر سهرابی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اصفهان_ نیلفروش زاده
نسیم نجات بخش
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
ابوالفضل امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
آرین مجیدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
عمادالدین خسروی فراسانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
محمدرضا معتمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
محمدمعین محبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
میثاق شفیعی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
کیارش همامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
حسین طاهریان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
آریا بهنیامنش
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ طالقانی
امیرحسین امامی فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
آریانا برادران
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
پانته آ امین الرعایا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
رومینا مومنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
محمدهادی کارساز
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
سید امیرحسین عقیلی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
محمدجواد جمشیدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علی قاسمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
نیما نیک بخت
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
ابوالفضل شهبازی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
سبحان احمدپور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
شادی گودرزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
سارا خلیلی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
نرگس دریکوندمهر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
سیدمحمدرفیع میرصفائی ریزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
ایمان صفائی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علی نیک نام
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
امیرعلی نوذری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
محمدامین رفیعی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ نیلفروش زاده
زهرا کریمی ا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
سارا قدرت سامانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
مهوش یاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
علیرضا مسیبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
سپهر رئیسی ناری اردجنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
عرفان فروزنده فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اصفهان_ صدر
امیررضا عارف نسب
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اصفهان_ شهيداژه اي
تینا رسالت
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
محمد کردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4320
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
امیرارسلان پوروالی دستجردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ صدر
امیرارسلان مجدکرمانشاهی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
آرین طباطبایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
اصفهان_ شهيداژه اي
محمدرضا ربانیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ صدر
مسعود علوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
محمدرضا عنایتی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
رضا همتی نژاد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
حمیدرضا بخشایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
متین ملایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
متینه رشیدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اصفهان_ خدیجه کبری
الهه محققیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اصفهان_ خرم
علی حجتی نجف آبادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
علی درخشان هوره
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
شریفه شیخان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
حسین جوانمردی جلال آبادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اصفهان_ سادات
شهاب الدین استکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اصفهان_ شهید مطهری
محمدسپهر حسن نیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
اصفهان_ سادات
سیدپرهام فاطمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
امیرحسین خطیبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
احمد مردانی بلداجی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اصفهان_ هراتی
علی صومی خلجی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
علی پرهام فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
امیررضا ترکی هرچگانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
اصفهان_ صغیر
عرفان فرهادیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علیرضا حامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 7102
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمدحسین غلامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
سیدعلیرضا علامه
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6988
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
هومان رحیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
ثنا قاسمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
فاطمه بنی هاشمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6118
 
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
کیانا رفیعی پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
مریم حسن شیخی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
اصفهان_ صارمیه
سوگل ولایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5939
 
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی
حدیث خوانساری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
اصفهان_ مکتبی