هنديجان

هنديجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهرنوش بگدیلی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
اکرم شعبانی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4036
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
نسترن نخلی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4329
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
کوثر گشتیل
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
نیوشا پورعباسی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
فاطمه دادفر
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
مارال قنواتی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
سیده مبینا مستطابی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
راضیه مزارعی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
رضوان مبعد
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت
فاطمه تراکمه
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
هنديجان_ عترت