لالي

لالي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سجاد عبدالهی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4238
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
لالي_ شهید ذوالفقار کریمی
نرگس فاریابی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
لالي_ نیایش
مهرآنا احمدی میرقائد
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
لالي_ نیایش
امیر محمد فاطمی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4310
 
نمونه دولتي
لالي_ شهید ذوالفقار کریمی
رضا عالی پور
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 4067
 
نمونه دولتي
لالي_ شهید ذوالفقار کریمی
مریم نجفی بابادی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5766
 
نمونه دولتي
لالي_ شهید ذوالفقار کریمی
غزل جهانبخشی
نهم - لالي
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان